การวัดและประเมินผลการศึกษา


ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา

รหัสวิชา
132

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายวิชา

ความหมายของการทดสอบ  การวัดและประเมินผลการศึกษา  บทบาทของการประเมินผลการศึกษา  จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา          การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทักษะพิสัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ  ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี  การสร้างเครื่องมือวัดผล  การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม  การเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์  คุณลักษณะผู้เรียน   การประเมินตามสภาพจริง  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน  การหาคุณภาพของเครื่องมือ  การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ  การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books