มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานาฏศิลป์

ทิพย์พิมาน ทองชมภู

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

Course Description

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย วิวัฒนาการของละครสมัยต่างๆ ปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น นาฏศัพท์ ภาษาท่า รำวงมาตรฐาน