มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชานาฏศิลป์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย วิวัฒนาการของละครสมัยต่างๆ ปฏิบัตินาฏศิลป์เบื้องต้น นาฏศัพท์ ภาษาท่า รำวงมาตรฐาน