เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วนิดา ศิริบุูรณ์

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

ศึกษาค้นคว้า อธิบาย หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ศึกษา อภิปราย ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และการประมวลผลข้อมูล และสารสนเทศ และขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ อธิบายความหมายและหลักการทำงานของอินเตอร์เน็ต การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะในการใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นและการจัดการข้อมูล และแยกประเภทของข้อมูล

วิเคราะห์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ โดยใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูล และการแก้ปัญหา

เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบในการทำงาน