homeภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2
personperson_add
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

ผู้สอน
อรุณรัตน์ อนุนิวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13214

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจงและคำอธิบายง่าย ๆอ่านออกเสียงตามหลักการอ่านออกเสียง การเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง การจับใจความสำคัญ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การเสนอ การแสดงความต้องการการตอบรับและการปฏิเสธ ให้ความช่วยเหลือการขอและการให้ข้อมูล การอธิบายเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก การบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจกรรมต่าง ๆ ประสบการณ์การวิเคราะห์ข่าวเหตุการณ์และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการใช้ภาษาน้ำเสียง กริยาท่าทางตามมารยาทของสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การ เปรียบเทียบการบอกความหมายและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างเรื่องการออกเสียง ประโยคชนิดต่าง ๆ การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ศึกษาค้นคว้าการรวบรวม การสรุปข้อมูลการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการเขียนการใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา และชุมชน การเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของโรงเรียน

โดยใช้กระบวนการทางภาษาคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารและการสืบเสาะหาความรู้การสืบค้นข้อมูลการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถนำเสนอสื่อสารเห็นคุณค่าและประโยชน์นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ตลอดจนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย ใฝ่เรียนใฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)