เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ 1 ง 21241 ( เทคโนโลยีสารเทศ )

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรรณทิพา คำสิงห์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คอมพิวเตอร์ 1 ( เทคโนโลยีสารสนเทศ ) เป็นวิชาพื้นฐาน ซึ่งจะแบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น 5 หน่วย การเรียนรู้