ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

chutima nuntasan

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ครูให้เนื้อหา แบบฝึกหัดและคำถาม

2. นักเรียนส่งคำตอบกลับมา