homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
ภักดี เอ่นแคน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13231

สถานศึกษา
โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา 33222 รายวิชาเคมีเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียนจำนวน 1.5 หน่วยกิตภาคเรียนที่ 2

………………………………………………………………………………………………………..

สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสมบัติบางประการ
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอธิบายแล ะเขียนเกี่ยวกับพันธะของคาร์บอนการเขียนสูตรโครงสร้าง
ของสารประกอบอินทรีย์ไอโซเมอริซึมหมู่ฟังก์ชันและประเภทของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติบางประการและประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเขียนสูตรเรียกชื่อสรุป และเปรียบเทียบเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอธิบายความหมาย
การเกิดองค์ประกอบทางเคมีและการสำรวจหาแหล่งเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆ และประโยชน์
ของถ่านหินและหินน้ำมันความหมายของปิโตรเลียมการเกิดและการสำรวจปิโตรเลียม กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกแก๊สธรรมชาติอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์พร้อมทั้งยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้และ
การนำไปใช้ประโยชน์ความหมายของพอลิปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันการเกิดพอลิเมอร์โครงสร้างและ
สมบัติของพอลิเมอร์ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์อธิบายเกี่ยวกับกรดอะมิโน
และพันธะเพปไทด์โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าที่ของโปรตีนเอนไซม์ การแปลงสภาพของโปรตีน
ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรตลิพิดไขมันและน้ำมัน
ฟอสโฟลิพิดไข สเตรอยด์และกรดนิวคลีอิกโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA

ทดลองเกี่ยวกับการจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์สมบัติบางประการของเอทานอลและกรดแอซีติกสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ปฏิกิริยาของเอสเทอร์สมบัติบางประการของพลาสติกชนิดต่างๆและการเตรียมเส้นใยสังเคราะห์การทดสอบโปรตีนในอาหารการแปลงสภาพโปรตีนสมบัติของเอนไซม์สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเดรตการละลายของไขมันและน้ำมันในตัวทำละลายบางชนิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซีสน้ำมันพืชด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล
และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถ
ในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์รักชาติศาสน์กษัตริย์อยู่อย่างพอเพียงซื่อสัตย์มีวินัยใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)