ฝ่ายธุรการ

สวานิตย์ ศิริบูรณ์

โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

งานฝ่ายธุรการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์