homeวิทยาศาสตร์
personperson_add
วิทยาศาสตร์

ผู้สอน
นาง ดวงตะวัน คุนาเลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1328

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)