วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ