เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

รายวิชานี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการต่างๆ