มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ปริญญา แก้วพิมพ์

โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ทังหมด 11 คน