มัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ทังหมด 11 คน