เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษาวิเคราะห์ ทดลองหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิว อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาการใช้ทฤษฎีจลน์อธิบายผลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลองการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ สมบัติของระบบที่มีภาวะสมดุลระหว่างสถานะ สมดุลในสารละลายอิ่มตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี  ทิศทางการดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และการนำไปใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงภาวะสมดุล คำนวณหาค่าคงที่ของสมดุล และหาความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยา ณ ภาวะสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อค่าคงที่สมดุล สมบัติบางประการของสารอิเล็กโทรไลต์ ไอออนในสารละลายกรด-เบส ทฤษฎีกรด-เบส คู่กรด-เบส คำนวณการแตกตัวของกรด-เบส การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์ pH ของสารละลาย สมบัติ และการแตกตัวของอินดิเคเตอร์ ทดลองการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ ในสารละลาย สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจำวัน และในสิ่งแวดล้อม และคำนวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซด์ไอออนในน้ำโดยการไทเทรต เลือกใช้อินดิเคเตอร์สำหรับไทเทรตสารละลาย ศึกษาองค์ประกอบ และทดสอบสมบัติของสารละลายบัพเฟอร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม