ม.1 การงานอาชีพ

วิเชียร ไชยคำภา

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ง.22102