เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุภาวดี ยนต์ชัย

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม

ฝึกพูด และอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์