ชั้น ม.3/1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ.23102

สุภาวดี ยนต์ชัย

โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อบจ.มหาสารคาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกพูด และอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์