ชั้นม.3 คณิคศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียน 2

นภัค แก้วพินิจ

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการ