ม.4 วิชาเคมี ว30221

สุกัญญา ทิพรักษ์

โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สมบัติธาตุตามตารางธาตุ