ม.5

จารุณี ดวงชัย

โคกก่อพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภูมิศาสตร์ ครูจารุณี