ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จารุณี ดวงชัย

โคกก่อพิทยาคม

วิชาภูมิศาสตร์ ครูจารุณี