คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม