คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม