เกิ้งโมเดล

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจระบบการเรียนรู้แบบเกิ้งโมเดล