ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ