ม.2

ไพรวรรณ์ ปรีชาสมบัติ

โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม

Course Description

ศึกษากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ