กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2


ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ มาลินี ธนารุณ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2

รหัสวิชา
1343

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายวิชา

 

กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2  Cardiopulmonary Physical Therapy II
 
คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)
 
            สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ระยะวิกฤตจนถึงระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและทางเดินหายใจ  การช่วยฟื้นคืนชีพ และกรณีศึกษาของผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
 
 
หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน :  การแปลผลภาพรังสีวินิฉัย
 
 
 
 

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books