กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

 

กายภาพบำบัดของระบบทางเดินหายใจและหัวใจ 2  Cardiopulmonary Physical Therapy II
 
คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description)
 
            สาเหตุ อาการ อาการแสดง พยาธิสรีรวิทยา การดำเนินโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาทางการแพทย์ และการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทางอายุรกรรมและศัลยกรรมในโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ระยะวิกฤตจนถึงระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและทางเดินหายใจ  การช่วยฟื้นคืนชีพ และกรณีศึกษาของผู้ป่วยในระบบทางเดินหายใจและหัวใจ
 
 
หัวข้อที่อาจารย์มาลินีสอน :  การแปลผลภาพรังสีวินิฉัย