homeโครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294
personperson_add
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294

ผู้สอน
วุฒิคุณ รัตนเพทาย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13452

สถานศึกษา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา เรียนรู้ การทำโครงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในอดีต และนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้กระบวนการกลุ่มในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การให้คำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อมูลที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุม หรือการจัดนิทรรศการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)