homeโครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294
person
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294

ผู้สอน
วุฒิคุณ รัตนเพทาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13452

สถานศึกษา
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

คำอธิบายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ การทำโครงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในอดีต และนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้กระบวนการกลุ่มในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การให้คำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อมูลที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุม หรือการจัดนิทรรศการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)