เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงงานวิทยาศาสตร์ ม 5พ ว 30294

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วุฒิคุณ รัตนเพทาย

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท

ศึกษา เรียนรู้ การทำโครงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนต่าง ๆ ในอดีต และนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้กระบวนการกลุ่มในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้การให้คำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดทำข้อมูลที่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุม หรือการจัดนิทรรศการ