เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Krudao computer graphics

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชุดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) เรื่อง มัลติมีเดียเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนไปเรียนรู้ล่วงหน้าที่บ้านให้นักเรียนจดบันทึกสรุปความรู้ที่ได้ และตั้งคำถาม เมื่อมาเข้าชั้นเรียนในวันรุ่งขึ้น ครูตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ จากนั้นก็ลงมือทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยมีครูคอยแนะนำ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้นักเรียนได้มีกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ พัฒนากระบวนการวิเคราะห์ การเชื่อมโยง การสร้างสรรค์ และที่สำคัญช่วยแก้ปัญหาเรื่องการบ้าน