homeช้ั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิชากฎหมายการศึกษา
person
ช้ั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิชากฎหมายการศึกษา

ผู้สอน
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ช้ั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิชากฎหมายการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13474

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)