homeช้ั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิชากฎหมายการศึกษา
personperson_add
ช้ั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิชากฎหมายการศึกษา

ผู้สอน
พระครู พระครูวิมลศิลปกิจ แก้วเปียง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ช้ั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ วิชากฎหมายการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13474

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)