homeInformation 14
person
Information 14

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Information 14

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13476

สถานศึกษา
MCU.Chiangmai Campus.

คำอธิบายวิชา

ศึกษาประเภทและแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษาการเลือกการออกแบบการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)