Information 14

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประเภทและแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษาการเลือกการออกแบบการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน