เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Information 14

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาประเภทและแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางสังคมศึกษาการเลือกการออกแบบการพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนสังคมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน