นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 3

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้อง 3