ฟิสิกส์ ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทย์-คณิต