เพิ่มความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิควิธีคิด และวิธีการในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคล่องและผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงสามารถต่อยอดทักษะได้ด้วยตนเอง