เพิ่มความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ

ทัตติ เพ็ชรดีชนาเดช

บริษัท ริท ดิมิเทอร์ จำกัด

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิควิธีคิด และวิธีการในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคล่องและผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงสามารถต่อยอดทักษะได้ด้วยตนเอง