เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพิ่มความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทัตติ เพ็ชรดีชนาเดช

บริษัท ริท ดิมิเทอร์ จำกัด

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เทคนิควิธีคิด และวิธีการในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความคล่องและผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องยาวนาน รวมถึงสามารถต่อยอดทักษะได้ด้วยตนเอง