เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Biology (ว32242) ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาณุสินธุ์ บูรภักดิ์

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ศึกษาการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวการเคลื่อนที่ของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง การเคลื่อนที่

ของสัตวมีกระดูกสันหลังการรับรูและการตอบสนองการตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวและสัตวบางชนิด

เซลลประสาท การทํางานของเซลลประสาท โครงสรางของระบบประสาท การทํางานของระบบประสาทสั่งการ

อวัยวะรับความรูสึก ตอมไรทอฮอรโมนจากตอมไรทอและอวัยวะที่สําคัญ การรักษาดุลยภาพของรางกายดวย

ฮอรโมน ฟโรโมน กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตวประเภทพฤติกรรมของสัตว ความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหวางสัตว การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตว

โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กระบวนการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การ

สังเกต การสืบคนขอมูล การอภิปราย สรุป เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู มีความสามารถ

ในการตัดสินใจ นําความรูไปใชในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝาระวังและพัฒนาสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร จิตสาธารณะ จริยธรรม คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู

1. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูลอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายสัตว

2. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูลอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษยโดยการ

ประสานงานในรางกายของระบบประสาทรวมถึงการตอบสนอง ตอสิ่งแวดลอม

3. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูลอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของรางกายมนุษยโดยการ

ประสานงานในรางกายของระบบตอมไรทอรวมถึงการตอบสนอง ตอสิ่งแวดลอม

4. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูลและอธิบายพฤติกรรมของสัตวบางชนิดในสิ่งแวดลอม

5. สํารวจตรวจสอบ สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางาน ของระบบ

สืบพันธุและการเจริญเติบโตของสัตวและมนุษย

6. สืบคนขอมูล อภิปรายและนําความรูเรื่องการดํารงชีวิตของสัตวและมนุษยมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันhttp://www.sa.ac.th/pragad/cerriiculum_sa%2051/science/4%20science.pdf