เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ม.4/1 ท31102

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สาคร ศรีบุญมา

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

ศึกษาหลักการอ่าน

ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่างๆ และร้อยกรองประเภทโคลง