ภาษาไทย ม.4/1 ท31102

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการอ่าน

ฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้วประเภทต่างๆ และร้อยกรองประเภทโคลง