วิทยาศาสตร์ ม.2 ว 22102

จารุวรรณ กึกก้อง

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่ะ