เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 0115 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ระบบอินเตอร์เน็ต แนวคิดและหลักการในการออกแบบเว็บ โครงสร้างของเว็บไซต์ การจัดทำหน้าเว็บ และการเชื่อมโยง การพัฒนาเว็บพื้นฐานด้วย เอชทีเอมแอลและซีเอสเอส ภาษาและโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาแอพลิเคชันบนอินเตอร์เน็ต สภาวะแวดล้อมของเว็บแอปปลิเคชัน หลักการทำงานและการเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์และฝั่งไคลแอนต์ การบันทึกข้อมูลผ่านฟอร์ม การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเก็บสถานะด้วยกลไกคุ้กกี้ การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต ความมั่นคงและแนวทางด้านความมั่นคงของโปรแกรมเว็บ