เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 j

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทำงานระดับเงินเฟ้อ เงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง