3503101. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การนำคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติโดย Exception และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ