เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3503101. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและองค์ประกอบต่างๆ ของวัตถุ วงจรชีวิตวัตถุ การนำคลาสมาใช้งาน เหตุการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวัตถุ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การจัดการความผิดปกติโดย Exception และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ