เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น j

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดหลักๆทางด้านเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าและบริการ องค์กรธุรกิจ สถาบันการเงิน แรงงาน ระบบตลาด ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อสูง อัตราการว่างงานสูง อัตราดอกเบี้ยสูง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำ ปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคเช่น ผู้บริโภค ธุรกิจ บริษัท ทรัพยากร ความเป็นเจ้าของ แนวคิดพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น ความยากจน-ความมั่งคั่ง ราคา-ตลาด การจัดหาทางธุรกิจ รายได้ประชาชาติ การค้าโลก ความขาดแคลน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ภาษีอากร การค้า-การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข