เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2500114 เศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน j

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจำวัน ระบบ เศรษฐกิจ ตลาดและกลไกราคา รายได้ประชาชาติ รายได้จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบ เศรษฐกิจ เงินและสถาบันการเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน