home3541101 หลักการตลาด
personperson_add
3541101 หลักการตลาด

ผู้สอน
สาวิตรี สุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3541101 หลักการตลาด

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13661

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ทางการตลาด และศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์การ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อสังคม เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทางการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)