ผู้สอน
สาวิตรี สุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3541101 หลักการตลาด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13661

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ความสำคัญ หน้าที่ทางการตลาด และศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์การ รวมถึงการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อสังคม เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทางการตลาด ตลอดจนศึกษาถึงเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ