3503109 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

จันจิรา ดีเลิศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

Decision Support System ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โครงสร้างของระบบสนับสนุน การตัดสินใจ การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้