เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3503109 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จันจิรา ดีเลิศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Decision Support System ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โครงสร้างของระบบสนับสนุน การตัดสินใจ การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้