เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3571209 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourism Characteristics and Behavior)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค ความต้องการและความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม