3571209 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourism Characteristics and Behavior)

คำอธิบายชั้นเรียน

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อเข้าใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค ความต้องการและความแตกต่างของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดจากวัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม