เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3521103 การบัญชีการเงิน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ รายการปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ และงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ และธุรกิจพาณิชยกรรม การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ