3521103 การบัญชีการเงิน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และวัตถุประสงค์ของการบัญชี และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ รายการปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดทำกระดาษทำการ และงบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ และธุรกิจพาณิชยกรรม การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ