3564905. วิธีวิจัยทางธุรกิจ

สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ โดยอาศักหลักวิธีการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ การเสนอเค้าโครงวิจัย เช่น การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งและ การทดสอบสมมติฐาน ขอบเขต ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการทำวิจัยจากข้อมูลจริงและนำเสนอผลการวิจัยในรูป ของเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์