เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3531101. การเงินธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงขอบเขตลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญ ของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อ ใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล