3531101. การเงินธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงขอบเขตลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญ ของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อ ใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผล