เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3502103 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การกำหนดกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการหน่วยความจำ และหน่วยความจำรอง ความจำเสมือน ความปลอดภัย การป้องกัน รับเข้า/ส่งออก การจัดสรรทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบปฎิบัติการแบบกระจาย และเครือข่าย แนวโน้มของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ กรณีศึกษา