ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ ประวัติและพัฒนาการของการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ทั้งในรูปแบบของการควบคุมคุณภาพ Quality Control-Q.C. หรือ Total Quality Control ?TQC. การประกันคุณภาพ Quality Assurance-Q.A. การจัดการคุณภาพ Quality System Management และการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ Total Quality Management ?T.Q.M โดยอาศัยแนวความคิดและหลักการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติของต่างประเทศสากล และประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวม สามารถอธิบาย และวิเคราะห์ผลกระทบ และความจำเป็นในการนำระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการได้