เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์การและการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ พร้อมทั้งศึกษาหลักการจัดการ และหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การจัดองค์การ ภาวะผู้นำกับการจัดการและการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการองค์การคุณภาพ การบริหารสมัยใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ