homeองค์การและการจัดการ
personperson_add
องค์การและการจัดการ

ผู้สอน
สุรศักดิ์ ไลออน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
องค์การและการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13686

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ พร้อมทั้งศึกษาหลักการจัดการ และหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การจัดองค์การ ภาวะผู้นำกับการจัดการและการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการองค์การคุณภาพ การบริหารสมัยใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)