homeองค์การและการจัดการ
person
องค์การและการจัดการ

ผู้สอน
สุรศักดิ์ ไลออน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
13686

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ พร้อมทั้งศึกษาหลักการจัดการ และหน้าที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การจัดองค์การ ภาวะผู้นำกับการจัดการและการติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการองค์การคุณภาพ การบริหารสมัยใหม่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)