สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล