เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3573210 การตลาดการท่องเที่ยว (Tourism Marketing)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด