เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3563505. การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการ แนวคิดและกระบวนการวางแผนกำลังคนระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การสรรหา การคัดเลือก การออกแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ประเภทต่าง ๆ การประเมินผลการสัมภาษณ์ การบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ