3563505. การสรรหา การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการ แนวคิดและกระบวนการวางแผนกำลังคนระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การสรรหา การคัดเลือก การออกแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ประเภทต่าง ๆ การประเมินผลการสัมภาษณ์ การบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ ในการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ