3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย