home3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ
personperson_add
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ

ผู้สอน
มรุต กลัดเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13705

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)