ผู้สอน
มรุต กลัดเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

3562123 การวิเคราะห์ทางธุรกิจด้วยสถิติ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
13705

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจในเชิงสถิติ โดยศึกษาถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อหาค่าแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ความน่าจะเป็น การวัดการกระจาย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย