เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศิลปะเพิ่มเติม ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำราญ แพงสอน

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ