ศิลปะเพิ่มเติม ม.3

สำราญ แพงสอน

โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ