การบัญชีชั้นกลาง 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ